Vision för Åsö grundskola

Åsö, en skola för kunskap och kreativitet, med omtanke och tydlighet, där alla får lyckas.

När våra elever lämnar Åsö vill vi att de tänker kreativt, kritiskt och analytiskt samt upplever att de utvecklats tillsammans och lärt sig av andra människor.

Ledningsdeklaration
● Att alla elever trivs ges möjlighet utveckla elevernas lärande och trivsel
● Att all personal utvecklas i sin yrkesroll
● Att alla arbetar med skolans styrdokument
● Att alla arbetar mot våra utvecklingsmål
● Att elever och personal har en god arbetsmiljö
● Att det råder en god samverkan mellan personal, elever och föräldrar

Under läsåret 2013-2014 kommer skolan att arbeta med följande utvecklingsområden:

  •  Vi åtar oss att öka tryggheten för eleverna
  •  Vi åtar oss att utveckla värdegrundsarbetet med hjälp av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling"
  •  Vi åtar oss att utveckla elevinflytandet
  •  Vi åtar oss att fördjupa arbetet med formativ bedömning
  •  Vi åtar oss att utveckla arbetet med kamratbedömning
  •  Vi åtar oss att ge eleverna möjlighet att nå målen utifrån sina egna behov
  •  Vi åtar oss att utveckla ledarskapet i klassrummet
  •  Vi åtar oss att utveckla arbetet med de elevaktiva utvecklingssamtalen
  •  Vi åtar oss att utveckla kommunikationen och samarbetet med vårdnadshavarna
  •  Vi åtar oss att utveckla arbetet med studie- och yrkesorientering
Dela: