Till innehåll på sidan

Elev- och föräldrainflytande

Elev- och föräldrainflytande

Elevinflytande och samråd
Eleverna har utifrån demokratiska principer ansvar och inflytande över sin egen lärandeutveckling och är med och skapar skolan. Att ha ett gott samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning för att vi i skolan ska lyckas ge eleverna de kunskaper och den sociala utveckling som ingår i vårt uppdrag.

Elever
Vi har ett system för elevinflytande med elevråd som en viktig kanal för vår elevdemokrati. Andra möjligheter för elever att göra sin röst hörd är genom matråd, biblioteksråd, klassråd och vi arbetar ständigt med att tydligt visa hur de råden genom sina medlemmar kan påverka, ta ansvar och öka sitt inflytande. Vi försöker alltid få elever delaktiga vid rekrytering av ny personal.

Vårdnadshavare
Vi har på skolan arbetslagsråd och skolråd som forum för direkt föräldrainflytande. Systemet för föräldrarsamråd har alla förutsättningar, och vi arbetar ständighet med att få föräldrarna att kanalisera sin delaktighet genom systemet.  Vårt mål är att alla föräldrar ska känna förtroende för oss och lita på vår kompetens och yrkesskicklighet.
 

Skolråd
Syftet med Skolrådet är att öka samarbetet och kommunikationen mellan vårdnadshavare och skolledning. Det är en öppen referensgrupp där alla målsmän är välkomna.
 

Dela: