Föräldrabrev Åsö grundskola från skolverket

Till vårdnadshavare
Skolinspektionen har granskat ditt barns skola den 12 december 2013. Vi har tittat på och bedömt Åsö grundskolas verksamhet för att se om den uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan.

Tillsynen har genomförts som en så kallad bastillsyn vilken huvudsakligen omfattar en längre intervju med rektorn samt dokumentstudier.

Av tillsynen framgår inget annat än att Åsö grundskola bedriver en verksamhet som uppfyller författningarnas krav och bestämmelser inom de områden som Skolinspektionen granskar. Ta gärna kontakt med rektor och lärare för att diskutera granskningen och resultatet. Vill du läsa hela tillsynsrapporten hittar du den på www.skolinspektionen.se.

De bedömningsområden som Skolinspektionen granskar är följande:

  • Elevernas utveckling mot målen. Här granskar vi hur rektor och lärare arbetar med elevers lärande samt för att skapa en trygg miljö på skolan.
  •  Ledning och utveckling av utbildningen. Här granskar vi hur rektor leder skolan och hur rektor och lärare arbetar för att utveckla kvaliteten i skolans verksamhet.
  •  Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning
    Här granskar vi att alla elever får den undervisning och det stöd de har rätt till.
    Skolans resultat, såväl när det gäller elevernas kunskaper som värdegrundsarbetet, utgör viktiga underlag i bedömningen av ovanstående områden. Skolinspektionens uppdrag syftar till att bidra till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Med vänlig hälsning
Mats Peterson
Undervisningsråd

Dela: