Handlingsplan elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Skollagen 7 kap, 17§”…om en elev i grundskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit frånvarande.”

Syfte: Att kartlägga elevernas frånvaro och ta reda på bakomliggande orsaker är viktigt för att hjälpa eleverna till en god närvaro.

Mål: Åsö grundskola eftersträvar 100 % närvaro för att ge eleverna bästa möjligheter att uppnå goda studieresultat.

1. Frånvaron ska föras in i skolwebben dagligen av undervisande pedagog.

2. Enligt uppkoppling till MOOF skickas ett mejl per dag till vårdnadshavaren när första frånvaron förs in.

3. Frånvaro kontrolleras vart fjortonde dag av mentor. Vid upprepad ogiltig frånvaro ska vårdnadshavare kontaktas via telefon eller e-post som ska bekräftas av mottagaren.

4. Vid upprepad frånvaro diskuteras elevens situation inom arbetslaget och mentor bokar möte med vårdnadshavare och kontaktar Elevhälsan vid behov av stöd på detta möte. Mötet ska dokumenteras och ska även innehålla beslut om uppföljning.

5. Om eleven har fortsatt hög giltig/ogiltig frånvaro efter möte med vårdnadshavare gör mentor en anmälan till Elevhälsan.

6. Om elevens situation inte förbättras måste andra individuella lösningar hittas i samverkan med Elevhälsan, t.ex. kontakter med öppenvården, socialtjänsten, BUP, annan form av skolgång m.fl. Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till Socialtjänsten alltid göras. Skolan fortsätter åtgärdsarbetet även efter det att anmälan har gjorts.

7. Elevhälsan går varannan vecka igenom en sammanställning av hög frånvaro.

Dela: