Lokala styrdokument på Åsö

Skolan styrs av en mängd lokala styrdokument. Här kan du ta del av några av de viktigaste lokala styrdokumenten som vi har på Åsö grundskola. Åsös verksamhetsplan år 2017 beskriver vår verksamhet framåt, våra åtaganden och allt som rör skolan. Våra visioner och utvecklingsområden hittar du mer specifikt här. I verksamhetsberättelsen hittar du aktuell info från tidigare till dags dato. 

Åsö Grundskolas verksamhet genomsyras av en vilja att hela tiden utveckla och förbättra skolan. På skolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som bland annat utgår från skolans enkäter, som vi genomför två gånger/år, brukarundersökningar och en ständigt pågående dialog med elever och vårdnadshavare. Här kan du ta del av resultatet av Brukarenkäten 2017, alltså hur eleverna uppfattar sin skolgång på Åsö. För att säkerställa att alla trivs på skolan, arbetar vi noga utifrån vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Brukarnas synpunkter är viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete och bildar, tillsammans med personalens egna förslag på förbättringar, underlag för våra mål och åtaganden. Varje läsår upprättar vi nya mål och riktlinjer som vi sedan utvärderar vid läsårets slut. Ett viktigt steg mot att eleverna når sin fulla potential är att de har god närvaro. Vår handlingsplan vid ev hög frånvaro kan du läsa här.

Läs gärna mer om Åsö Grundskolas kvalitetsarbete genom att ta del av Kvalitetsgarantier 2016.

Skolverket har i december 2013 granskat Åsö grundskola. Deras utlåtande var enkom positivt och du kan ta del av deras 2 rapporter: Föräldrabrev Åsö grundskola från skolverket och Skolverkets tillsyn på Åsö grundskola 2013

Dela: