Till innehåll på sidan

Regler för Åsö Grundskola och konsekvensstegen

Du går på Åsö Grundskola för att skaffa dig goda kunskaper. Det kommer att leda till att du får bra betyg och därmed större möjligheter att komma in på och klara av den gymnasieutbildning du väljer.

Om du och alla andra på skolan följer vår gemensamma värdegrund och våra regler, får vi de allra bästa förutsättningarna för en bra studiemiljö.

• Jag behandlar andra såsom jag själv vill bli behandlad, dvs med vänlighet och respekt.
• Jag är på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning.
• Jag tar ansvar för min utbildning. Jag stör inte andra och har respekt för andras arbete.
• Jag håller skolan ren och snygg.
• Jag bryr mig om när någon far illa och kontaktar ängel eller någon vuxen.
• Jag har rätt att få den hjälp jag behöver för mitt lärande.
• Jag följer de anvisningar jag får av skolans personal.
• Jag följer de anvisningar som gäller för en ”Rökfri skola”.

Detaljregler
• Läraren bestämmer placeringen i klassrummet.
• Väskor och ytterkläder förvaras på anvisad plats.
• Inget godis, glass, läsk etc. inne i skolan.
• I matsalen använder jag bricka för att hjälpa till att hålla snyggt på borden.
• Inga ytterkläder eller huvudbonader på i klassrummet, aulan eller matsalen.
• Mobiltelefoner används ej under lektionstid, om inte undervisande pedagog godkänner det som ett hjälpmedel. Skolan frånsäger sig allt ansvar och utredning av stulna mobiler eller andra värdesaker, utan hänvisar detta till polisen.
• Fotografering är förbjuden på skolans område.

Konsekvensstegen
Vad gör vi när elever inte följer regler?

Pratar med eleverna och försöker få dem att ändra sitt beteende.

Läraren får visa ut eleven från lektionen resten av lektionen eller låta eleven stanna kvar en timma i skolan efter skolans slut.

Om detta inte hjälper ska läraren kontakta elevens föräldrar.

Vid fortsatt olämpligt uppträdande anmäls detta till rektor och tas upp på elevvårdskonferens. Åtgärdsprogram ska upprättas. Åtgärderna ska syfta till att ge eleven stöd. Samverkan med andra samhälliga instanser ska ske.

I sista hand ska en elev kunna flyttas till en annan skola. För detta krävs beslut i utbildningsnämnden.

Vid friluftsdagar, aulasamlingar etc. gäller att eleven får en chans till bättring.
Om en elev missköter sig i matsalen gäller följande: Ansvarig mentor ringer hem och berättar vad som hänt. Vid upprepad händelse kontaktar skolledningen hemmet och uppmanar elevens förälder att komma till skolan och äta med eleven. Elev som missköter sig, kan också hänvisas till annan skola i närheten.

Trygghet och studiero-klipp från Skolverkets sida
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt - då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.

En förutsättning för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, till exempel genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.

Disciplinära åtgärder ska inte vara en bestraffning

Det finns dock situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga och där skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa en god studiemiljö. De ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på skolan. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är följande.

  •  Omhändertagande av föremål
  • Kvarsittning och utvisning
  • Skriftligvarning
  • Tillfälligomplaceringavenelev
  • Tillfällig placering av en elev vid en annan skola
  • Avstängning i vissa obligatoriska skolformer 
Dela: