Skolverkets tillsyn på Åsö grundskola 2013

Skolinspektionen genomför tillsyn i Stockholms kommun under 2013. Åsö grundskola besöktes av Skolinspektionen den 12 december 2013.

Fakta om skolan
Åsö grundskola ligger i stadsdelen Södermalm i Stockholms kommun. Verksamheten omfattar grundskola årskurs 7-9. Vid tillfället för tillsynen har Åsö grundskola 502 elever. Skolans ledning består av en rektor och två biträdande rektorer. En av de biträdande rektorerna arbetar med studie- och yrkesvägledning som en del i sin tjänst.

Årskurs 9 - meritvärden och behörighet gymnasiet
Enligt Skolverkets nationella statistik (SIRIS) var det genomsnittliga meritvärdet 232 poäng för Åsö grundskola läsåret 2012/2013, vilket är högre resultat än genomsnittet i riket (213 poäng). Läsåret 2011/2012 var det genomsnittliga meritvärdet 253 poäng (riket 211 poäng). Andelen elever i årskurs 9 som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen läsåret 2012/2013 var 76 procent (riket 77 procent). Läsåret 2011/2012 var resultatet 85 procent för skolan jämfört med 77 procent för riket. Det genomsnittliga meritvärdet och andelen elever som når kunskapskraven har pendlat mellan 232 och 253 poäng respektive 76 till 85 procent över en femårsperiod.
Läsåret 2012/2013 var 94 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Motsvarande resultat för riket var 88 procent. Andelen behöriga elever till högskoleförberedande program var samma år var 93 procent (riket 86 procent). Läsåret 2011/2012 var resultaten något högre.

Beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Åsö grundskola.

Dela: