Till innehåll på sidan

Specialpedagogik

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

Specialpedagogen samverkar och är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever, så att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till kunskapsinlärning och personlig utveckling genom att vid behov analysera och kartlägga komplicerade inlärningssituationer, handleda personalen, bistå vid upprättandet av åtgärdsprogram och efter beslut av rektor undervisa enskilda elever.

Specialläraren och resurspedagogen hjälper till med pedagogiska kartläggningar och utför stödinsatser med elever för att de ska nå målen för ämnena, framförallt i matematik, engelska och svenska. Stödet ges både individuellt, i mindre grupp och i den ordinarie klassrumsundervisningen. Du hittar våra kontaktuppgifter här